Kaupr / Siste nytt / MiCA kan sikre innovasjon innenfor trygge rammer

MiCA kan sikre innovasjon innenfor trygge rammer

- Vi tror at et ansvarlig kryptomarked ikke utelukker muligheten for å dra nytte av blokkjedeteknologiens potensial, sier Johanne Andresen i KPMG.

- Vi tror at et ansvarlig kryptomarked ikke utelukker muligheten for å dra nytte av blokkjedeteknologiens potensial, sier Johanne Andresen i KPMG.

- Vi er veldig positive til at Finanstilsynet har fått oppdraget om å utrede norsk gjennomføring av forventede EØS-regler om kryptoaktiva. I lys av større, uheldige hendelser i krypto-markedet, står MiCA helt sentralt for å sikre innovasjon innenfor trygge rammer. Dette sier Johanne Andresen, som leder KPMG Norges team på Virtual Assets & Blockchain.

Finanstilsynet må ifølge Andresen sikre god forståelse for å maksimere nytten av TFR og MiCA. - En offentlig høring tilrettelegger for at flere stemmer blir hørt inn i diskusjonene, og sikre at norske tilbydere kan regne med å konkurrere på like vilkår i det europeiske markedet, sier Andresen.

EU-reglene som Finanstilsynet nå skal utrede, relatert til implementering i Norge, består av forordning (EU) 2023/1114 om markeder for kryptoaktiva (MiCA) og oppdatert forordning (EU) 2023/1113 om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoaktiva mm. (TFR II).

Fokus på risikostyring

KPMG har en gradvis oppbygging av sin kompetanse og team innenfor digitale aktiva, og har fra begynnelsen av fokus på bank og finans og på spørsmål som risk management, governance og compliance. I denne artikkelen finner du også et opptak fra talen som Johanne Andresen holdt under Unleash-konferansen 26. september. Talen, som hadde tittelen “The future of crypto-assets”, omhandlet bl.a. MiCA, men fant altså sted før Finansdepartementet ga Finanstilsynet i oppgave å utrede kryptoreguleringene i Norge.

 

 

Viktig å starte nå

- Vi tror MiCA vil ha en innvirkning på norske selskaper, både de som spesialiserer seg innen kryptoaktiva og blokkjedeteknologi, og andre selskaper som vurderer å utvide sine tjenester til å omfatte kryptoaktiva, sier Andresen. - Selskaper som omfattes av MiCA og TFR vil ha forpliktelser og større regulatorisk byrde når reguleringene trer i kraft. Alle selskaper som omfattes av MiCA og TFR, bør iverksette tiltak for å sikre etterleve allerede nå, og dermed effektivisere søknad om konsesjon når MiCA trer i kraft i Norge.  

Andresen fortsetter: - Det er viktig å påpeke den potensielle muligheten som MiCA gir kredittinstitusjoner. Kredittinstitusjoner som allerede opererer i henhold til CRR/CRD-regelverket har en relativt enkel vei inn i kryptomarkedet under MiCA, siden de allerede er underlagt lignende eller strengere krav. Samtidig håper vi at nye aktører vil kunne komme inn i markedet, selv om de står overfor en mer krevende søknadsprosess hos Finanstilsynet. 

Anti hvitvasking

Andresen er opptatt av at utredningen ikke bare handler om MiCA, men også om TFR, som bl.a. kan ha betydning i forhold til økonomisk kriminalitet. - Flere tilbydere av virtuell valuta (som blir underlagt MiCA) tilbyr ulike finansprodukter til sine kunder. På lik linje med finansinstitusjoner (som allerede er underlagt TFR), er vi positive til at tilbydere av virtuell valuta nå må overføre relevante informasjoner om betalingstransaksjoner når midler overføres mellom forskjellige finansinstitusjoner, spesielt med tanke på bekjempelse av økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Dette vil forenkle rapporteringspliktige sin etterlevelse av hvitvaskingsloven og politiets arbeid mot økonomisk kriminalitet, sier hun.  

Ansvarlig kryptomarked

Andresen tror også at EU's tilnærming til regulering av tilbydere av kryptoaktiva vil legge til rette for innovasjon og skape et marked som forbrukerne kan ha tillit til, samtidig som det ikke går på bekostning av forbrukernes behov for trygge handelsplasser og god selskapsstyring. - Vi tror at et ansvarlig kryptomarked ikke utelukker muligheten for å dra nytte av blokkjedeteknologiens potensial, sier Andresen. 

Johanne Andresen var blant foredragsholderne på Unleash-konferansen i september. Du kan bestille On demand gratis tilgang til opptak fra hele konferansen og alle foredrag og paneldebatter her: https://unleash.kaupr.io/