Kaupr / Siste nytt / Finanstilsynet utreder innføring av kryptoregler fra EU / EØS

Finanstilsynet utreder innføring av kryptoregler fra EU / EØS

Kryptoreguleringene blir en av de større oppgavene for Per Magnus Kongsrud, som tiltrådte som ny direktør i Finanstilsynet i midten av august.

Kryptoreguleringene blir en av de større oppgavene for Per Magnus Kongsrud, som tiltrådte som ny direktør i Finanstilsynet i midten av august.

MiCA

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede norsk gjennomføring av forventede EØS-regler om kryptoaktiva, med frist til 1. mars 2024. Finansdepartementet arbeider for at det norske regelverket “kan tre i kraft uten vesentlige forsinkelser sammenlignet med dato for anvendelse i EU”, heter det i oppdraget”.

Dette fjerner en del usikkerhet som har hersket i forhold til hvor raskt Norge ville tilpasse seg de nye EU-reglene, som ble vedtatt av de ulike EU-organene i vår. Dette betyr også at eksempelvis kryptoselskaper som K33 / Arcario, Firi og NBX kan regne med å konkurrere på like vilkår i et europeisk marked.

Ulike kryptoregimer

Europa, og etter hvert nå også Norge, befinner seg altså et helt annet sted når det gjelder reguleringer av kryptovaluta enn eksempelvis USA. I USA pågår det ingen avklarende eller tverrpolitiske prosesser. I tillegg jakter de amerikanske børsmyndighetene (SEC) aktivt på kryptoprosjekter som de anser som skjulte verdipapirer. Igjen, i motsetning til i USA, så faller de fleste verdipapirorienterte kryptoprosjekter i EU/EØS innunder MiFID-regelverket (Markets in Financial Instruments Directive), som allerede har vært på plass i Europa i mange år. Men også i de nye MiCA-reglene, og mellom MiCA og MiFID, finnes det både mangler og gråsoner i forhold til kryptoaktiva, som fortsatt er en ny aktivaklasse basert på ny underliggende teknologi, blokkjeden.

Frist til 1. mars 2024

Nedenfor gjengir vi oppdraget til Finanstilsynet, slik det er formulert i en pressemelding fra Finanstilsynet:

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet oppdrag om å utrede norsk gjennomføring av forventede EØS-regler om kryptoaktiva.

Reglene består av forordning (EU) 2023/1114 om markeder for kryptoaktiva (MiCA) og oppdatert forordning (EU) 2023/1113 om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoaktiva mm. (TFR II). Finanstilsynet har fått frist til 1. mars 2024.

MiCA-forordningen regulerer tilbydere av kryptotjenester og utstedere av kryptoaktiva. TFR II stiller krav som skal hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og innebærer at leverandører av kryptotjenester forpliktes til å samle inn og tilgjengeliggjøre informasjon om avsender og mottaker av overføringer av kryptoaktiva.

Finansdepartementet arbeider for at et norsk regelverk som gjennomfører MiCA og TFR II, kan tre i kraft uten vesentlige forsinkelser sammenliknet med dato for anvendelse i EU.